HAKAKE RIIKLIKUKS KOORDINEERIJAKS

LIIKUVATE KOOLIDE AUHINNA suunised riiklikele koordineerijatele

Mis on LIIKUVATE KOOLIDE AUHIND?

LIIKUVATE KOOLIDE AUHIND võimaldab koolidel hinnata ja võrrelda oma spordi ja füüsilise aktiivsusega seonduvaid programme ja võtteid teiste koolidega teistes Euroopa riikides, et täielikult ära kasutada võimalused pakkuda õpilastele ruumi, aega ja võimalusi olla füüsiliselt aktiivsed.

Euroopa kehalise liikumise märgis keskendub kolmele mõõtmele:

 • kehaline kasvatus koolides (hariduslik, osa õppekavast), kvaliteetse kehalise kasvatuse vaatenurgast;
 • õppekavavälised füüsilise aktiivsuse programmid, mis keskenduvad tervist edendavale füüsilisele aktiivsusele – siin ja edaspidi nimetatud: HEPA – korraldatuna koolides või koolide või õpilaste endi poolt;
 • koolisport (võistlevad ja mittevõistlevad sportlikud tegevused ja üritused koolides või koolidevaheliselt.

Märgise saamiseks peavad koolid kõigepealt veebisaidil registreeruma. Registreerudes liituvad koolid liikuvakooli auhindade võrgustikuga. See koosneb kahest faasist.

 • Esimene faas on kontrollnimekiri valmisoleku teguritest, millega hinnatakse, kas koolid on valmis auhinda taotlema. Koolid, kus kõik valmisoleku tegurid on paigas, võivad minna edasi teise faasi. Esimeses faasis on 28 küsimust seoses selle faasi kolme mõõtmega: füüsiline aktiivsus, kehaline kasvatus ja koolisport. Teise faasi edasiliikumiseks peavad koolid suutma vastata kõigile küsimustele JAATAVALT. Koolidele, mis vajavad mõnes valdkonnas veel arendamist, antakse nõu ja teavet, et neil oleks võimalik nende valdkondadega tegeleda.
 • Teine faas on veebipõhise enesehindamise faas, kus on kolm auhinna taset: pronks, hõbe ja kuld. Teises faasis auhinna saamiseks peavad koolid laadima üles oma enesehinnangut toetavad tõendid.

Pronksauhinna saamiseks peavad koolid

 • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes.

Hõbeauhinna saamiseks peavad koolid

 • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
 • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, vähemalt ühes kooli valitud mõõtmes.

Kuldauhinna saamiseks peavad koolid

 • vastama JAATAVALT ja esitama tõendid kõigile esmatähtsateks loetavatele küsimustele kõigis kolmes mõõtmes,
 • ning suutma vastata JAATAVALT kõigile soovituslikeks loetavatele küsimustele peale ühe, igas mõõtmes.

Põhimõtted

 • Auhinnad kehtivad kolm aastat.
 • Koolid võivad taotleda auhinda kooliaasta jooksul mis tahes ajal kuni maikuuni.
 • Auhinnad jõustuvad järgmise kooliaasta algusest.
 • Auhinna saanud koolid saavad ka logoga sertifikaadi, millele on kantud nende saavutatud tase.
 • Auhinna saamine annab koolidele õiguse lisada see tunnustus oma kooli veebisaidile, blankettide päisesse ja kooli teadetetahvlitele.

MIKS hakata teie riigis Liikuvate koolide auhinna riiklikuks koordineerijaks?

Liikuvate koolide auhinna riikliku koordineerija rolliks on:

 • edendada Liikuvate koolide auhinda, et tagada koolide suurim võimalik osalus;
 • olla Liikuvate koolide auhinna eeskõneleja peamiste huvirühmade jaoks, potentsiaalselt osana laiemast füüsilise aktiivsuse kampaaniast;
 • anda kvaliteedihinnang koolide sooritusele (pistelised või süstemaatilised kontrollid ja hindamised).

Sellel rollil on mõned miinimumnõuded, kuid neid saab kohandada organisatsiooni või riigi individuaalsetele vajadustele. Iga riiklik koordineerija sõlmib Liikuvate koolide auhinna taga seisva organisatsioonide konsortsiumiga kirjaliku lepingu, mis kirjeldab kohustusi, õigusi ja soodustusi ning riigispetsiifilisi eesmärke.

Riiklikuks koordineerijaks olemisel on rida potentsiaalseid eeliseid. Millised neist on igas riigis kõige olulisemad, sõltub riikliku koordineerija organisatsiooni fookusest ja riigi kontekstist.

Liikuvate koolide auhinna riiklikuks koordineerijaks olemise eeliste hulka kuuluvad:

 • eksklusiivne õigus kasutada ja edendada Liikuvate koolide auhinda kõigis riigi koolides;
 • õigus võtta margist taotlevatelt või saavatelt koolidelt tasu (hinnastamise skeemid peavad saama Liikuvate koolide auhinna võrgustiku heakskiidu);
 • õigus korraldada riiklikke ja kohalikke Liikuvate koolide auhinna šõusid ning võtta pääsutasu, otsida üritustele sponsoreid jne;
 • juurdepääs kesksele andmebaasile, mis sisaldab nii riiklike hindamiste tulemusi kui selle töövahendi kasutamise andmeid kogu Euroopa kohta;
 • analüüs koolide tugevate ja nõrkade külgede varieerumise kohta nii riikide siseselt kui riikidevaheliselt;
 • konkreetne töövahend (märgis), mida saab koolidele reklaamida kui eraldiseisvat pakkumist või panna selle kokku teiste koolipakkumistega, tehes sellest põhjalikuma paketi;
 • liikuvate koolide auhinna võrgustiku poolne toetus, arendamaks töövahendit edasi ja tegemaks sellest parima vahendi igas konkreetses riigis;
 • tugev üle-Euroopaline riiklike koordineerijate võrgustik, mille tehakse pidevalt koostööd seoses töövahendi kasutamise ja edasiarendamisega;
 • õigus reklaamida Liikuvate koolide auhinda poliitilistele ja teistele huvirühmadele, saades Liikuvate koolide auhinna võrgustikult juhiseid ja poliitikasoovitusi.

Riikliku koordineerija roll ei anna seaduslikke õigusi oma riigis koolidega kontakteeruda ega suhelda; selle õiguse peab vajadusel andma pädev riiklik või kohalik ametkond.

KUS Liikuvate koolide auhinda teie riigis kasutada?

Riiklikul koordineerijal on õigus kasutada Liikuvate koolide auhinda riigi vastavates koolides.

Sõltuvalt iga riigi asjaoludest võib korraldada väiksemas arvus koolides Liikuvate koolide auhinna pilootprogrammi või esmajärjekorras piirkondliku projekti ja hiljem seda laiendada.

Liikuvate koolide auhind on asjaomane töövahend kõigile koolidele, hõlmates vanuserühmi kuni ligikaudu 18. eluaastani. Sõltuvalt kooli tüübist ja riigispetsiifilisest kontekstist tuleb märgise kasutus teha asjakohaseks ja lihtsaks.

Riiklik koordineerija võib luua Liikuvate koolide auhinna elluviimiseks riiklikul tasandil partnerlusi; samas ei tohi riiklik koordineerija delegeerida olulisi kohustusi, õigusi ja soodustusi teistele organisatsioonidele.